Location in
Brest Region

Lyubishchitsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Lyubishchitsy, tansliteration from Belorussian: Lyubishchytsy.

Name on Russian: Любищицы.

Name on Belorussian: Любішчыцы.

Name on Latin Belorussian: Liubiščycy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite