Location in
Brest Region

Transliteration from Russian: Lyubishchitsy, tansliteration from Belorussian: Lyubishchytsy.

Name on Russian: Любищицы.

Name on Belorussian: Любішчыцы.

Name on Latin Belorussian: Liubiščycy.