Location in
Brest Region

Lyshchitsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Malye Shchitniki, tansliteration from Belorussian: Makyya Shchytniki.

Name on Russian: Малые Щитники.

Name on Belorussian: Малыя Шчытнікі.

Name on Latin Belorussian: Malyja Ščytniki.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite