Location in
Brest Region

Yakovchitsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Malye Yakovchitsy, tansliteration from Belorussian: Malyya Yakavchytsy.

Name on Russian: Малые Яковчицы.

Name on Belorussian: Малыя Якаўчыцы.

Name on Latin Belorussian: Malyja Jakaŭčycy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite