Location in
Brest Region

Lyshchitsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Malye Zvody, tansliteration from Belorussian: Malyya Zvody.

Name on Russian: Малые Зводы.

Name on Belorussian: Малыя Зводы.

Name on Latin Belorussian: Malyja Zvody.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite