Location in
Brest Region

Krivlyansky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Mozheyki, tansliteration from Belorussian: Mazheyki.

Name on Russian: Можейки.

Name on Belorussian: Мажэйкі.

Name on Latin Belorussian: Mažejki.




Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite