Location in
Brest Region

Ryasnyansky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Mykshitsy, tansliteration from Belorussian: Mykshytsy.

Name on Russian: Мыкшицы.

Name on Belorussian: Мыкшыцы.

Name on Latin Belorussian: Mykšycy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite