Location in
Brest Region

Lyshchitsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Novye Lyshchitsy, tansliteration from Belorussian: Novyya Lyshchytsy.

Name on Russian: Новые Лыщицы.

Name on Belorussian: Новыя Лышчыцы.

Name on Latin Belorussian: Novyja Lyščycy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite