Location in
Brest Region

Lyubishchitsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Plekhovo, tansliteration from Belorussian: Plekhava.

Name on Russian: Плехово.

Name on Belorussian: Плехава.

Name on Latin Belorussian: Pliechava.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite