Location in
Brest Region

Lyshchitsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Pogubyatichi, tansliteration from Belorussian: Pagubyatsichy.

Name on Russian: Погубятичи.

Name on Belorussian: Пагубяцічы.

Name on Latin Belorussian: Pahubiacičy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite