Location in
Brest Region

Vidomlyansky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Priozyorskiy, tansliteration from Belorussian: Pryazyorski.

Name on Russian: Приозёрский.

Name on Belorussian: Прыазёрскі.

Name on Latin Belorussian: Pryaziorski.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite