Location in
Brest Region

Novitskovichsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Shishovo, tansliteration from Belorussian: Shyshova.

Name on Russian: Шишово.

Name on Belorussian: Шышова.

Name on Latin Belorussian: Šyšova.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite