Location in
Brest Region

Transliteration from Russian: Storozhovshchina, tansliteration from Belorussian: Starazhovshchina.

Name on Russian: Сторожовщина.

Name on Belorussian: Старажоўшчына.

Name on Latin Belorussian: Staražoŭščyna.