Location in
Brest Region

Yakovchitsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Svishchi, tansliteration from Belorussian: Svishchy.

Name on Russian: Свищи.

Name on Belorussian: Свішчы.

Name on Latin Belorussian: Sviščy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite