Location in
Brest Region

Lyshchitsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Tsyupriki, tansliteration from Belorussian: Tsyupryki.

Name on Russian: Цюприки.

Name on Belorussian: Цюпрыкі.

Name on Latin Belorussian: Ciupryki.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite