Location in
Brest Region

Khidrinsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Ushkovitsa, tansliteration from Belorussian: Ushkavitsa.

Name on Russian: Ушковица.

Name on Belorussian: Ушкавіца.

Name on Latin Belorussian: Uškavica.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite