Location in
Brest Region

Chernavchitsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Vistychi, tansliteration from Belorussian: Vistychy.

Name on Russian: Вистычи.

Name on Belorussian: Вістычы.

Name on Latin Belorussian: Vistyčy.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite